Privacy verklaring

INLEIDENDE BEPALINGEN

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van To The Heart aan. 

To The Heart is gevestigd te Soest aan de Van Mecklenburglaan 29 (3761DZ), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 91146046. To The Heart is per e-mail te bereiken via info@totheheart.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe To The Heart omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft To The Heart aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

To The Heart behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-08-2023.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Leanne van de Pol is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar info@totheheart.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

To The Heart verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, telefonisch contact of een email te sturen
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@totheheart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

To The Heart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • To The Heart analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • To The Heart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

 • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op verantwoordelijke rusten;

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

To The Heart neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van To The Heart )tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

To The Heart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Nieuwsbrief: jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailBlue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@totheheart.nl
 • Contact: op het moment dat je contact opneemt met To The Heart via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en inhoud van het bericht, opgeslagen. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Facturen: om facturen te maken verwerkt To The Heart jouw naam, adresgegevens, e-mailadres, factuuradres en klantnummer. Deze gegevens heb ik nodig om betalingen te verwerken. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. Daarna zullen deze verwijderd worden.

To The Heart verzamelt deze gegevens om jou op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe mogelijkheden en/of om jou van de door jou gewenste diensten te kunnen verlenen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

To The Heart verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. To The Heart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

To The Heart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. To The Heart gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting de website veilig internetten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door To The Heart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@totheheart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. To The Heart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacy verklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

GEHEIMHOUDING

To The Heart behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

To The Heart draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

To The Heart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@totheheart.nl.

JOUW PRIVACY RECHTEN

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van jouw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@totheheart.nl.

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt je een e-mail sturen naar info@totheheart.nl.

Indien je een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).