Disclaimer

Welkom!

Eenmanszaak To The Heart, met KvK-nummer 91146046, hierna “To The Heart” wil je hartelijk welkom heten op totheheart.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. To The Heart kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door To The Heart nauwkeurig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. To The Heart zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. To The Heart is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door To The Heart verstrekte informatie verricht, komen voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en To The Heart tot stand komen. Als je een klacht heeft, dan hoort To The Heart dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@totheheart.nl.

Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele-eigendomsrechten van To The Heart of die van licentiegevers. To The Heart behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@totheheart.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat To The Heart per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het To The Heart weten via info@totheheart.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat To The Heart verplicht is tot enige schadevergoeding.

To The Heart behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.